بررسی باهم‌آیی واژگانی در آثار منظوم و منثور مولانا در چارچوب نظریۀ نقش‌گرایی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای زبان‌شناسی همگانی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

در این مقاله نگارندگان باتوجه به ارتباطِ نزدیکِ زبان‌شناسی و ادبیات ازیک‌سو و نیز کارآییدستاوردهای زبان‌شناختی در زمینه شناخت و فهمِ بهترِ متونِ ادبیِ کلاسیک از سوی دیگر ، نظیر آثار مولانا ، ابتدا با مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه باهم­آیی(ترکیب‌های واژگانی) از رویکرد‌های مختلفِ معنایی، ساختواژی و نحوی از سوی زبان­شناسان غیر ایرانی و ایرانی ، به بررسیِ دادهای تحقیق می‌پردازند. شایانِ ذکر است که محورِ اصلی در این پژوهش بررسیِ ترکیب‌های باهم‌آیی و ساختارِ دستوریِ آن‌ها در این آثار بزرگِ ادبِ فارسی و سپس بررسی میزانِ کارآیی و کاربردِ آن‌ها در فارسیِ امروز و شناختِ نوآوری‌های مولانا در زمینۀ باهم‌آیی است. در این راستا، روشی که در این مقاله از آن بهره گرفته شده است توصیفی- تحلیلی است. به این منظور ابتدا، باهم­آیی­های موجود در شش دفتر مثنوی معنوی و کتاب فیه مافیه مورد تجزیه و تحلیل ساختاری قرار گرفتند و سپس این داده­ها با باهم­آیی­های مورد کاربرد در فارسی امروز مورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج تحقیق نشان می­دهند در فارسی امروز ، باهم­آیی­های صفتی و سپس باهم­آیی­های عطفی با بیشترین بسامدِ وقوع از بیشترین کارآیی برخوردارند. اما، در آثار مولانا الگویِ غالب در ساختِ  باهم­آیی­ها، ترکیب­های مفعولی بوده است که این خود تغییر در الگوی ساختاری این ترکیب­های واژگانی را نشان می­دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

lexical collocation in Molana's poetry and prose in the framework of functionalism

نویسندگان [English]

  • Seyyed - Ali Miremadi 1
  • Mahnaz Karbalaei Sadegh 2
چکیده [English]

Molana’s works are considered as one of the most prominent ones in Persian literature. As our most prominent classic literature figure dynamic, great imagination, he creates the most beautiful, mystical imaginations in the wide range of unique arrangement of words and diversified poetic depictions.
Thus, the works of this famous figure can be scientifically reviewed as a considerable discussion of different linguistic approaches and literary critic. Therefore, with the purpose of reviewing effectiveness of collocations as a well-known linguistic subject in today’s linguistics, we intend to review the effectiveness of this subject in the literature and description and clarification of different types of it in the selected works of Molana including “The six Books of Masnawi”, “Fih ma Fih” in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collocation
  • Lexical collocation
  • Associative Collocation
  • compound

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

Molana’s works are considered as one of the most prominent ones in Persian literature. As our most prominent classic literature figure dynamic, great imagination, he creates the most beautiful, mystical imaginations in the wide range of unique arrangement of words and diversified poetic depictions.

Thus, the works of this famous figure can be scientifically reviewed as a considerable discussion of different linguistic approaches and literary critic. Therefore, with the purpose of reviewing effectiveness of collocations as a well-known linguistic subject in today’s linguistics, we intend to review the effectiveness of this subject in the literature and description and clarification of different types of it in the selected works of Molana including “The six Books of Masnawi”, “Fih ma Fih” in this article.