گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی: رویکردی پوسته ای به گروه حرف تعریف

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

یده است تا در قالب طرحی (1988) به‌یات متأخر دستور گشتاری (بر‌مبنای شاخه‌بندی دوتایی، ازجمله نظریۀ اییره) ارائه داده است، توصیفی قابل‌قبول از گروه حرف تعریف در فارسی شیرازی به‌دست دهد. در این پژوهش، براساس طرح لارسن، برای حرف تعریف دو گروه پوسته‌ای با دو هستۀ حرف تعریف یۀ حرف تعریف، قبل و بعد از اسم، در این گونۀ زبانی، درصورتی توجیه‌پذیی
در این پژوهش، ساخت‌واژی‌بودنِ حرف تعریفِ لایۀ دوم، دلیلی برای توجییف، فرض شده است. به‌علاوه استدلال می‌‌ای‌بودنِ گروه فعلی قابل تعمیم به سایر گروه‌ها، ازجمله به گروه حرف تعریف است. و ای‌را در نمودارِ ساخت گروهی در چهارچوب اییره به همۀ‌های بیشینه تعمیم داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DP in Shirazi Dialect (A Dialect of Persian): An XP Shell Approach

نویسنده [English]

  • Mehrzad Mansouri
چکیده [English]

The present study is an attempt to describe DP in Shirazi dialect (a dialect of Persian spoken in Shiraz) within the framework of  Larson(1988)’s proposal concerning VP shell, proposed to solve the problem of double object construction in binary system,  particularly  X`-theory. The study demonstrates that generalizing VP shell to DP can account for the splitting of DP head in Shirazi dialect. It argues that there are two shells with two heads for a DP in this framework. The  head of the outer layer consists of  pronouns and numbers while the head of  the inner  layer consists of  articles. The definite article /-u/ in Shirazi dialect is a piece of evidence to support NP movement and merge in DP structure. Generalizing  VP shell to DP in the dialect, as generalized to NP, DP, PP in Mansouri (2006), is an evidence of the generalizability of the  concept of Shell to XP or all other maximal projections within X'- Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • minimalist program
  • VP Shell
  • DP Shell
  • Shirazi dialect
  • noun phrase

فایل پی دی اف را دریافت نمایید