بررسی کاربرد نشانه‌های زبانی در دو شبکه تلویزیونی بین‌المللی خبری

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان شناسی همگانی

چکیده

امروزه رسانه‌ها به‌عنوان مجرای انتقال پی‌های قدرت تبدیل شده‌اند. ازاین‌میان، رسانۀ تلویزیی گوناگونی دارد و ازنظر نشانه‌شناسی، متنی اجتماعی درنظر گرفته می‌شود مخاطبان بسیاری دارد. وجوه اطلاع رسانی، آموزشی، سرگرمی، هنری و تبلیغاتیی تلویزیون به‌عنوان رسانه‌ای استیی از اصلی‌ترین راه‌های ارتباطی بین دولت‌مردان و مخاطبان خوانده می‌شود. از زمانِ آغاز‌به‌یزیون، اخبار همواره جزو برنامه‌های پرمخاطبِ این رسانه بوده است. در این مقاله تلاش شده است نحوۀ خبررسانیۀ تلویزیونیِ بین‌المللی ‌ۀۀ فرانسه‌زبانِ فرانس24) با بررسیِ برخی نشانه‌های زبانی از‌جمله نشانه‌هایییت را در جمله نشان می‌دهند (مانند وجه قویید مطلق و عالی و جملۀییت را نشان می‌دهند (مانند وجه ضعییدِ درجه‌بندی و جملۀی‌های ارزشی و عوامل انسجامی بررسی شوند