راهبردهای حفظ نوبت در مکالمات دختران دبیرستانی با هم‌سالان، خانواده و دبیران در بیرجند

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این مقاله به بررسی راهبردهای حفظ‌نوبت، به‌عنوان بخشی از راهبردهای نوبت‌گیری‌آموزان دختر دبیرستانی در بیرجند و هم‌چنین تأثیر موقعیت ارتباطی بر این راهبردها، درارتباط ‌با: (1) هم‌سالان، (2) خانواده (خواهر بزرگ‌تر) و (3) دبیران می‌پردازد. برمبنای روش تحلیل‌‌ین مقاله، نود دقیۀ طبیعیِ دونفره و رودررو در هرییت‌هاییل واقع شده است. نتایی از ای‌هایین و وقفه‌های پرنشده بیشترین فراوانی و درصد را در هرسه موقعیتِ مورد مطالعه، به‌خود اختصاص داده‌اند، در موقعیت‌های ارتباط با هم‌سالان و خانواده، نشانه‌های گفتمانی و بازگویی‌ها  تقریباً به‌طور ی‌سان به‌ی‌شوند، بر‌خلاف دو موقعیتِ ارتباط با هم‌سالان و خانواده، در موقعیتِ ارتباط با دبیران، بازگویی‌ها بیشتر از نشانه‌های گفتمانی به‌ی‌روند، انحراف معیارِ به‌دست‌آمده از درصد فراوانی راهبردهای حفظ نوبت در موقعیت‌های ارتباط با هم‌سالان، خانواده و دبیران نشان می‌ی داده‌ها در موقعیتِ ارتباط با هم‌یتِ ارتباط با دبیران از همه بیشتر است. به‌عبارت دیگر، داده‌ها در موقعیتِ ارتباط با هم‌سالان همگن‌تر و در موقعیتِ ارتباط با دبیران ناهمگن‌ترند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Turn-holding Strategies in the Conversation of High School Girls With Peers, Families, and Teachers in Birjand

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Ahangar 1
  • Batool Ashrafi 2
چکیده [English]

This article studies the turn-holding strategies –as a part of turn-taking strategies– in the conversation of high school girls in Birjand and the effect of communicative situation on these strategies in communication with (1) peers, (2) families (older sisters) and (3) teachers. The findings of this study show that: (a) in all examined  situations filled and  unfilled pauses have the lowest and  the highest rates among turn-holding strategies respectively; (b) in communication with peers and families, discourse markers and reiterations are almost used similarly; (c) comparing with the other two situations, in communication with teachers, reiterations are used more than discourse markers; (d) obtained standard derivations of frequency percentages of turn-holding strategies in the examined situations, the standard derivation of frequency percentages shows that dispersion of data is lowest in communication with peers and highest in communication with teachers. In other words, communication with peers and teachers are the most homogenous and the most heterogeneous data respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • turn
  • turn-holding strategies
  • filled pause
  • unfilled pause
  • discourse marker
  • reiteration

فایل پی دی اف را دریاغت نمایید