شواهد واجی برای گروه واژه بست در سلسله مراتب نواییِ زبان فارسی امروز

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

زبان فارسی زبانی است با الگوییه ثابت بهطورییۀ واژگانی بر روی  هجاییگیرد. وندهای تصریفی و اشتقاقی بعد از اضافه یۀیرمییۀییین قاعده تبعیت نمییبستهایییزبان خود اضافه میشوند. هدف از این مقاله ارائه شواهد واجی برای گنجاندن گروه واژهبست در نظام سلسلهمراتب نوایی زبان فارسی امروز است. الگوهای واجییید این ادعا استفاده شدند، فرایۀ پیبست در مرز تلاقی یۀ واجی و پیای است. نشان داده میین الگوها در سطوح گروه واجیۀ واجی دیده نمیشود. همچنیییدارای واژهبست هستند با الگوییبست جزء ساخت واجی آنها محسوب میشود تفاوت ساختاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phonological Evidences for Clitic Group in Prosodic Hierarchy of Present-day Persian Language

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bijankhan 1
  • Vahideh Abolhasanizadeh 2
چکیده [English]

Persian locates stress on the last syllable of a phonological / lexical word. Inflectional and derivational suffixes absorb stress after annexing to the end of words. Enclitics behave in an exceptional manner to this rule, i.e. stress location remains at the end of words. The purpose of this article is to posit phonological evidences for inclusion of clitic group in the present-day Persian prosodic hierarchy. Evidences include vowel deletion of enclitics when host ends to a vowel and also Ezafe vowel /e/ deletion in colloquial Persian. Such pattern is not seen at the levels of phonological word and phonological phrase. In addition, intonational pattern of a host plus enclitic and intonational pattern of a phonological word ending to an enclitic are structurally different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clitic
  • Phonological word
  • Clitic group
  • Phonological phrase

فایل پی دی اف را دریافت نمایید