نشانی الکترونیکی به‌مثابه هویت فردی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی چیستی و دلالت‌های “نام واقعی” و سپس نام مجازی می‌پردازد. هدف این است که با مقایسۀ این‌دو، به تفاوت‌های میان ساختِ نام مجازی و واقعی و نیز رابطۀ میان نام مجازی (الکترونیکی) با هویت فردی بپردازیم. و همچنین ارزش فردی، اجتماعی و فرهنگیِ پدیدۀ نام‌گذاریِ مجازی را مورد بررسی قرار‌‌‌ دهیم. مبنای داده‌های این پژوهش، پرسش‌نامه‌ای است شاملِ 10 سؤالِ 4 گزینه‌ای، که 222 آزمودنی به آن پاسخ داده‌اند. ازاین‌طریق، 13 الگوی نام‌گذاریِ مجازی استخراج شد. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است مبنی‌بر این‌که انتخابِ هر نام‌، به‌صورتِ ناخودآگاه از سوی فرد، اشاره به نوعِ نگاهِ او به مقولۀ خود، و نیز دلالت بر بخشی از هویتِ فردیِ او دارد. درنتیجه، کارکردهای نام در دنیای واقعی و مجازی تفاوت‌هایی دارند. چنان‌که در نام‌های واقعی، نام به‌دلیلِ ملازمتِ درزمانی با فرد، بر هویتِ او تأثیر می‌گذارد، ولی در نام‌های مجازی، فرد خواسته‌های خود را به‌واسطۀ نام، مطرح می‌کند و بر نامِ خود تأثیر می‌گذارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Electronic Name Address as Individual Identity

نویسندگان [English]

  • Leila Sadeghi 1
  • Gholamhosein Karimi Dustan 2
چکیده [English]

The present article reports a study which examined the essence and implication of real name, the relationship between electronic name address and individual identity, and the individual and social value of the nomination phenomenon. The assumption was that the unconscious choice of a theme of nomination partially reveals a user’s view of his/her self and his/her individual identity. To this end, the researcher developed a questionnaire consisting of 10 multiple-choice questions. Based on the results obtained from 222 respondents, 13 themes of virtual nomination were identified and analyzed with the use of descriptive statistics. The results of the study showed that the user’s choice of  name in the virtual world can, as a signifying system, provide clues to his/her psychological profile, contrary to the discourse system of the real name which is referential. On the other hand, the user’s personality can, to some extent, influence his/her choice of the virtual name. So, there are some differences in the use and choice of real and virtual names, in that virtual names entail individual and social identity of the internet users, whereas virtual names throw light on their personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic name address
  • virtual name
  • real name
  • individual identity
  • referential system
  • signifying system
  • nomination
ایمانی، منیژه. (1365). نام‌گذاری در ایران: نام افراد و نام جاها (براساس بررسی اجمالی برروی شهر تهران و ساکنان آن در سدۀ اخیر .پایان‌نامۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تهران. ## دوسوسور، فردیناند. (1983). دورۀ زبان‌شناسی عمومی. ترجمۀکوروش صفوی. تهران: هرمس. ## حاجی‌زاده، محمد. (1380). فرهنگ جامع نام‌های ایرانی. تهران:‌ دریچه. ## شقاقی، ویدا. (1386). مبانی صرف. تهران: سمت. ## معین، محمد. (1375). فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر. (4: 4612)، ## Algeo, J. (1992). “Onomastics”. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 727-729. ## Anderson, P. (1979). The Name Game. New York: Jove. ## Baker, L.R. (2005). When does a person begin? Social Philosophy and Policy, Volume 22, Issue 2 , 25-48. ## Duranti, A. (1997). Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. ## Ellis, A. & M. Beechley. (1954). “Emotional Distrubance in Children with Peculiar Given Names”. Journal of Genetic Psychology, 85, 337-339. ## Fazio, R. H. (1986). How do Attitudes Guide Behavior? Handbook of motivation and cognition, vol. ( 1). New York: Guilford Press. ## Feser, E. (2005). Personal Identity and Self-ownership. Personal Identity, Cambridge: Cambridge University Press, 100-125. ## Garwood, G. (1976) "First-name Stereotypes as a Factor in Self-concept and School Achievement. Journal of Educational Psychology 68: 482-487. ## Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. California: Stanford University Press. ## Harari, H. & J. W. McDavid. (1973). “Name stereotypes and teacher’s Expectation”. Journal of Educational Psychology, 65, 222-225. ## Harper, D. (2001). Etymology Online Dictionary. http://www.etymonline.com: (2007/4/22). ## Hawkes, E. W. (1916). The Labrador Eskimo. Geological Survey, 91, 112.## Koul, O. N. (1995). “Personal Names in Kashmiri”. Sociolinguistics: South Asian Perspectives. New Delhi: Creative Books. ## Kripke, S. (1980). Naming and Necessity. Cambridge: Harvard University Press. ## Lawson, E. D. (1971). “Semantic differential Analysis of men’s first names”. The Journal of Psychology, 78. 229-240. ## Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ## Mehrabian, A. & Ph .Valdez. (1990). Basic name connotations and related sex stereotyping. Psychological report, 1309-1310. ## Murphy, W. F. (1957). A Note on the Significance of Names. Psychoanalytical Quarterly, 26: 91-106. ## Russell, B. (1905). On Denoting. http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Russell/denoting: (2007/5/4). ## Rymes, B. (1996). “Naming as social practice. The Case of Little Creeper from Diamond Street”. Language in Society, 25, 237-260. ##  Rymes, B.. (1997). American Surnames. New York: Genealogical Publishing Company. ## Strunk, O. J. (1958). “Attitudes Toward One's Name and One's Self”. Journal of Individual Psychology, 14, 64-67. ## Tamanini, K. B. (2005). The Perception of Electronic Mail Names and How Those perceptions Affect a Job-Related Evaluation Process. M.A thesis, The Faculty of the College of Arts and Sciences, Ohio University. ## Parker, M. (2008). Websters online dictionary. ## http://www.websters-online-dictionary.org/definition/name: (2007/2/15). ## Zawawi, S. M. (1993). What’s in a Name Unaitwaje? A Swahili book of Names. Trenton: Africa World Press, Inc. ##