فرایندهای واژه‌سازی زبان مخفی فارسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان شناسی همگانی

چکیده

انسان همواره در جامعه نیازمند ارتباطات اجتماعی بوده و هست، و همیشه افرادی نیز بوده‌اند که به‌علت تن ندادن به هنجارهای اجتماعی، مایل نبوده‌اند مکالماتشان بر دیگر گویشوران آشکار شود. پس مبادرت به ایجاد گونۀ زبانیِ خاصی کرده‌اند تا بتوانند بدون بروز مشکل به ارتباط با یک‌دیگر بپردازند. چنین گونۀ زبانی‌ای را زبان مخفی می‌نامند. یکی از گروه‌هایی که تمایل ندارند اسرار و مکالماتشان بر دیگران فاش شود نوجوانان و جوانان هستند. زبان مخفی، مانند هر زبان دیگر، دارای فرایندهای واجی، ساخت‌واژی و روابط معناییِ خاصِ خود است. هدف از ارائۀ این تحقیق، شناساییِ فرایندهای واژه‌سازیِ موجود در چنین زبانی است. این تحقیق، به‌صورت میدانی، در بین دانشجویانِ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان (با میانگین سنی 21 سال) صورت گرفته است. درنهایت فرایندهای واژه‌سازیِ به‌دست‌آمده عبارتند از: ابداع، گسترش معنایی، تعبیر نزدیک، گذر از اسامیِ خاص به عام، قرض‌گیری، واژه با معنای عکس، مخفف‌سازی، جزء واجی، سرواژه‌سازی، ترکیب، کوتاه‌سازی و ادغام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Word Formation Processes in Persian Argot

نویسنده [English]

  • Negar Momeni
چکیده [English]

Some speakers prefer or need to keep their words secret. Therefore, they developed a special language variety to communicate with each other without problem. This variety is called argot, and like other varieties has its unique phonological, morphological and semantic rules. To identify the word formation process of argot among Persian teenagers and adolescents, a field research was carried out among the 21 year-old students of Islamic Azad Unversity, Takestan branch. The identified word formation processes were coinage, extension, close interpretation, use of proper noun as generic, borrowing, use of antonyms, abbreviation, phonological segmentation, use of acronyms, compounding, clipping and blending.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Argot
  • lexicon
  • word formation process
  • coinage

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

آرلاتو، آنتونی. (1384). درآمدی بر زبان‌شناسی تاریخی. ترجمه یحیی مدرسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سمائی، مهدی. (1382). فرهنگ لغات زبان مخفی. تهران: نشر مرکز. ## طباطبایی، علاء الدین. (1376). فعل بسیط فارسی و واژه‌سازی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ## مدرسی، یحیی. (1368). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان. تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ## Akmajian, A. et al. (1997). Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.## Bauer, L. (1989). English Word-Formation. Cambridge University Press.## Britannica Encyclopedia (retrieved 2008). www.google.com.## Cheshire, J. (2005). “Age and Generation-Specific Use of Language”. In Sciolinguistics:An Introductory Handbook of the Science of Language and Society.  U. Ammon, N. Dittmar, K. Mattheier & P. Trudgill (eds.). Berlin: Moutton de Gruyter. 1552-1563. ## Corbin, D. (1987). Morphologie d'erivationnelle et structuration du lexique. (2vols). Tübingen: Niemeyer.## Crystal, D. (2003). A Dictionary of Linguistics & Phonetics. U.S.A.: Blackwell Publishing. ## Eckert, P. (1997). “Age as a sociolinguistic variable”. in: The Handbook of Sociolinguistics. F. Coulmas. (ed.). Oxford: Blackwell. 151-167. ## Hudson, G. (2000). Essential Introductory Linguistics. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc. ## Katamba, F. (1993). Morphology. London: Macmillan Press LTD. ## Longman Dictionary of Contemporary English (2006). England: Pearson Education Limited. ## McCarthy, A. (1992). Current Morphologhy. London: Routledge Publication. ## Matthews, P. (1991). Morphology. New York: Cambridge University Press. ## Richards, J.C et al. (1992). Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics. London: Longman Group UK Limited. ## Selling, L.S., & Stein S. P. (2008). “Vocabulary and Argot of Delinquent Boys”. in: The American Journal of Sociology. No. 5 (Mar. 1934), Vol: 39, 674-677. ## Wardhaugh, R. (1990). An Introduction to Sociolinguistics. Massachusetts: Basil Blackwell. ## Wikipedia, The Free Encyclopedia (2008). www.google.com. ## www.ling.uni-kostanz.de ## Yule, G. (1996). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. ##