تحولات فرهنگی و تفاوت‌های بین‌نسلی در کاربرد زبان فارسی در ایران با تأکید بر مادران و دختران

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

2 پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چکیده

در این تحقییق روش توصیفی و بر اساس مدل لادو انجام شد، 40 نفر شامل 20 نفر مادر میانسال و 20 نفر دختر جوان در رده سنی دانش آموزان دبیرستان و دانشجویان، انتخاب شدند و سپس برخی ارزش‌های زبانی -در سطح واژگان- شامل استفاده از واژه‌های تابو، واژه‌های مذهبی، واژه‌های خطاب، واژه‌های عاطفی، اصطلاحات یا واژه‌های عامیانه (زبان مخفییی قرار گرفت. با توجه به یافته‌های این پژوهش، نوع واژه‌هایهمچنین محتوای پیام آنها نیز تفاوت‌های زیادی با ییی این تفاوت‌ها منوط به فهم تحولات فرهنگی و ارزشی بین نسلی است. نتایج این تحقیق بیانگر فاصله‌ی میان دو نسل مورد نظر در این تحقیق است. این فاصله دال بر تفاوت‌های فرهنگی بین نسلی نیز می‌باشد. اما ای‌ها و پل‌های ارتباطی خاص در سایر بخش‌های فرهنگ و زبان. بنابراین فاصله بین نسل مادران و دختران، علی رغم تفاوت‌هایییین نسل‌ها و درون نسل‌ها، نوعی فاصله و تفاوت احساس می‌یی از عواملی مانند تحولات فرهنگی و تفاوت‌های نسلی باشد. همه این تحولات فرهنگی بین نسلیی زبان بازنمایی یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural evolutions and intergenerational distinctions in using Language

نویسندگان [English]

  • Somayeh Esmaalizade 1
  • Jabar Rahmani 2
چکیده [English]

Generation change is one of the most important issues in cultural studies. Cultural differences among generations lead to changes in values or value gaps, as researchers interpret it. Language as a social phenomenon is in close relationship with the social structure and value ​​system of society. This paper investigates the reflection of the social and cultural differences between two generations (mothers and daughters) in the use of language. The paper used Lado’s model and applied the descriptive method. Forty subjects participated in the research: 20 middle-aged mothers, and 20 high school and college student girls. Then the value of several words, such as taboo words, religious words, address words, emotional words, slang and catchwords, were examined in both generations. According to the findings, not only the words used in both generations’ speech are different, and the contents and meanings of their messages are also different. Understanding these differences is subject to understand the cultural changes and intergeneration values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generation change
  • generation gap
  • Sociolinguistics
  • vocabulary
  • cultural change

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

آقاجری، سیدهاشم (1382). "انقطاع نسل‌ها- انسداد نسل‌ها". نگاهی به پدیدۀ گسست نسل‌ها، رویکرد فلسفی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاسی، تاریخی و ادبی به پدیدۀ شکاف نسلی. به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
بی‌من، ویلیام (1386). زبان، منزلت و قدرت در ایران. ترجمۀ رضا مقدم‌کیا، تهران: نشر نی.
ترادگیل، پیتر (1376). زبان‌شناسی اجتماعی، درآمدی بر زبان و جامعه. ترجمۀ محمد طباطبایی، تهران: آگه.
توسلی، غلامعباس (1382). "زمینه‌های اجتماعی گسست نسلی در ایران". نگاهی به پدیدۀ گسست نسل‌ها، رویکرد فلسفی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاسی، تاریخی و ادبی به پدیدۀ شکاف نسلی. به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
توکلی، مهناز (1382). "بررسی ویژگی‌های دو نسل در چارچوب نظام ارزشی". نگاهی به پدیدۀ گسست نسل‌ها، رویکرد فلسفی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاسی، تاریخی و ادبی به پدیدۀ شکاف نسلی. به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
سریع‌القلم، محمود (1382). "ویژگی‌ها، افکار و پیامدهای ظهور نسل سوم نخبگان در ایران". نگاهی به پدیدۀ گسست نسل‌ها، رویکرد فلسفی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاسی، تاریخی و ادبی به پدیدۀ شکاف نسلی. به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
سمائی، سیدمهدی (1382). فرهنگ لغات زبان مخفی (با مقدمه‌ای درباره جامعه‌شناسی زبان)، تهران: نشر مرکز.
فیرحی، داوود (1382). "ملاک‌های سیلان یا انقطاع نسل‌ها در ایران". نگاهی به پدیدۀ گسست نسل‌ها، رویکرد فلسفی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاسی، تاریخی و ادبی به پدیدۀ شکاف نسلی. به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
قادری، علی (1389). شکاف نسل‌ها، بررسی جامعه‌شناختی فاصلۀ نسل‌ها از انقلاب اسلامی تاکنون، شاهین‌شهر: مکاتیب.
معیدفر، سعید (1383). "شکاف نسلی یا گسست نسلی (بررسی شکاف نسلی در ایران)". نامۀ علوم اجتماعی، ش. 24، تهران: دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

Archer, C. (2001). “Culture bump and beyond”. in Valdes, J. M. (ed): Culture bound: Bringing the culture gap in the language teaching classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 170-178.
Lado, R. (2001). “How to compare two cultures”. in Valdes, J. M. (ed): Culture bound: Bringing the culture gap in the language teaching classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 52-63.
Lehmann, P. Winfred (1992). Historical linguistics. London and New York: Routledge.
Morain, G. (2001). “Kinesics and cross- cultural understanding”. inValdes, J. M. (ed): Culture bound: Bringing the culture gap in the language teaching classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 46-76.