خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی خوانش معناییِ پاره‌ای از نشانه‌های غیی در ارتباط رودرروی دانشجویی و ارائۀ طرحیی از این خوانش با درنظرگرفتنِ دو متغیر جنسیت و موقعیت اجتماعیِ مخاطب می‌پردازد.داده‌های پژوهش به‌روشِ مشاهده، مصاحبه و پرسش‌نامۀ تصویری جمع‌آوری شده است. بررسی داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که متغیر جنسیت در کاربرد رفتارِ چشمی، حالات چهره، فاصلۀ میان سخنگویان در هنگام ارتباط، نشانه‌های زمانی، نشانه‌های صوتی فرازبانی، نحوۀ لمس‌کردن، و حرکات بدنی و متغیر موقعیت اجتماعیِ مخاطب در کاربرد حالاتِ چهره، فاصلۀ میان سخنگویان در هنگام ارتباط، نشانه‌های زمانی، نحوۀ لمس‌کردن و نشانه‌های صوتیِ فرازبانی تأثیر دارد. علاوه ‌بر این، نتایج به‌دست‌آمده از این بررسی بیان‌‌های غیرکلامی بیش‌از تأثیر متغیر موقعیتِ اجتماعیِ مخاطب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Interpretation of Some Nonverbal Properties in Kermani university students' Face to Face Interaction

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Es'haghi 1
  • Abbas Ali Ahangar 2
  • Nader Jahangiri 3

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

پهلوان‌نژاد، رضا (1386). "ارتباطات غیرکلامی و نشانه‌شناسی حرکات بدن". مجلۀ زبان‌شناسی. س3، ش 2، پیاپی 6، 30- 13.
لوییس، دیوید (1384). زبانِ بدن راز موفقیت. ترجمۀ جالینوس کرمی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
محسنیانِ راد، مهدی (1389). ارتباطات انسانی، میان‌فردی، گروهی و جمعی. تهران: سروش.

Beckham, K. and J. King (2002). Communication on Coalition.
Brown, N. (2001). Edward T. Hall: Proxemic Theory. Retrieved September 12, 2006, from Center of Spatially Integrated Social Science.
www.csiss.org/classics/content/13
Ekman, P. and V. Freisen (1967). Head and Body in the judgment of emotion. Retrieved April 13, 2006, from Interacting bodies.
www.paulekman.com/pdfs/facial_expression_and_emotion.pdf
Hall, E. (1996). The silent language. Retrieved Jan 2, 2006, from Greenwich, Ct: Fawcett.
www.businessballs.com
Hartman, A. N. (2004). Nonverbal Communication. Retrieved August 2, 2006.
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Sloan-School-of-Management
Heslin, R. (1974 May). Steps toward a taxomony of touching. Retrieved March 2, 2006, from Paper presented to the annual meeting of the Midwestern Psychological Association, Chicago, IL.
Kruger, J. (2008). Nonverbal Communication. GRINVERlAG. 6.
Manohar, U. (2011). Nonverbal Communication. Retrieved August 2, 2013.
www. Buzzle.com.articles.
Meade, l. (2003). Nonverbal Communication. Retrieved August 2, 2006, fr.
Lynn_Meade.tripod.com/id56.htm
Mehrabian, A. (1981). Silent Message:Implicit Communication of emotion and attidudes. Belmont: Wadsworth Publishing Company,43-45.