مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه بین کودکانِ دوزبانۀ دارای آسیبِ ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی مهارتِ تعریفِ واژه در ۀ دارای آسیب ویژۀ زبانی و مقایسۀۀ طبیعی است. در ای7 تا 8 سالۀ دوزبانۀ (آذری – فارسی) با آسیب ویژۀ زبانی و 12ی سنی و زبانی از لحاظ مهارتِ تعریفِ واژه بررسی شدند. داشتن تأخیر زبانییی، بینایی و هوشی از معیارهای ورود به پژوهش بودند. برای تشخیص آسیب از آزمون رشد زبانی، آزمون آسیب ویژۀ زبانی و نمونۀ گفتار پیوسته و برای مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژه، بین گروه‌ها، از آزمون من‌ویتنی و ویمبتلا در جنبۀ ساختاری، نسبت به همتایان سنی و زبانی تأخیر معناداری داشتند و در مقایسۀ بین زبان فارسی و آذریۀ ساختاری و گروه‌های شاهد در جنبۀ محتوایی تفاوت معنادار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of word definition skills between children with specific language impairment and normal children in Persian - Azeri bilinguals

نویسنده [English]

  • Hourieh Ahadi
چکیده [English]

The goal of this study is to compare word definition skills in Persian-Azeri bilinguals with specific language impairment and normal children. Six (7-8 year-old) children with specific language impairmentand 12 normal children were evaluated for their word definition skills. Impaired children were diagnosed as exhibiting a significant delay (more than one year) in language skills that could not be explained by intelligence deficits, hearing loss or visual impairment. We used narrative speech and specific language impairment test for diagnosis and Man Whitney and Wilcox tests for analyzing data. Bilingual children with SLI showed meaningful difference from the normal groups in structural aspect of word definition. In comparison between Persian and Azeri, the impaired children showed significant difference in structural aspect and normal children in content aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • specific language impairment
  • bilingualism
  • word definition skill

فایل پی دی اف را دریافت نمایید

احدی، حوریه، رضا نیلی‌پور، بلقیس روشن و حسن عشایری (1391 الف). مقایسۀ درک و بیان تکواژهای زمانیِ افعال بین دوزبانه‌ها و تک‌زبانه‌های دارای آسیب ویژۀ زبانی. توانبخشی نوین. د. 6، ش. 4 :.8-15.
احدی، حوریه، رضا نیلی‌پور، بلقیس روشن و حسن عشایری (1391 ب). تصریف افعال در دوزبانه‎های دچار آسیب ویژۀ زبانی. شنوایی. س. 23، ش. 1 ، پیاپی 45: 63-69
رفیعی، سیدمجید (1381). بررسی کاربرد تکواژهای دستوری در گفتار کودکان فارسی‌زبانِ مبتلا به آسیبِ ویژۀ زبانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
لوریا، الکساندر ویانویچ (1376). زبان و شناخت. ترجمۀ حبیب‌الله قاسم‌زاده. چ. 2. تهران: فرهنگان.
مالکی شاه محمودی، تکتم ( 1388). مقایسۀ برخی ویژگی‌های زبانیِ کودکانِ مبتلا به آسیبِ ویژۀ زبانی با کودکان طبیعی در زبان فارسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
محمدی، مهری (1388). مقایسۀ مهارتِ تعریفِ واژۀ کودکان فارسی‌زبانِ دبستانیِ مبتلا به اختلال ویژۀ زبانی با همتایانِ سنیِ طبیعی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

Bishop, D. V .M. (2004). "Diagnostic dilemmas in specific language impairment". In L. Verhoeven and J. Van Balkom (Eds.). classification of developmental language disorders, 309-326. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Charkova, K .D. (2004). "Early foreign language education and meta linguistic development: a study of monolingual, bilingual and trilingual children on noun definition tasks". Annual Review of Language Acquisition, 3(1), 51–88.
Cummins, J. (1991). "Interdependence of first-and second-language proficiency in bilingual children". In Ellen Bialystok (ed.), Language processing in bilingual children, 70-90. Cambridge: Cambridge University Press.
Gathercole, S. E., C. S. Willis, H. Emslie and A. D. Baddeley (1992). "Phonological memory and vocabulary development during the early school years: a longitudinal study". Develop Psychol; 28(5), 887-898.
Gutierrez-Cleflen, V.F. and L. DeCurtis (1999). "Word definition skills in Spanish speaking children with language impairment". Communication Disorders Quarterly, 21(1), 23-31.
Jung, J. Y. (2013). "The role of metalinguistic awareness in multilingual acquisition". Columbia University Working Papers in TESOL & Applied Linguistics, 13(2): 57-59.
Marinellie, S. A. and C. J. Johnson (2002). "Definitional skill in school-age children with specific language impairment". Journal of Communication Disorder. May-Jun; 35(3): 241-59.
Marinellie, S. A. and C. J. Johnson (2004). "Nouns and verbs: a comparison of definitional style". Journal of Psycholinguistic Research. May, 33(3), 217-235.
Mainela-Arnold, E., J. L. Evans and J. A. Coady (2008). "Lexical representations in children with SLI: evidence from a frequency-manipulated gating task". Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Apr 1; 51(2), 381-393.
Markowitz, J. and S. Franz (1988). "The development of defining style". International Journal of Lexicography 1, 253-267.
Nippold. Marilyn A. (1995). School-Age Children and Adolescents, Norms for Word Definition. Language, Speech, and Hearing Services in Schools. Vol. 26, 320-325.
Pajoohesh, P. (2007). "A Probe into Lexical Depth: What is the Direction of Transfer for L1 Literacy and L2 Development?". Heritage Language Journal, 5(1), 117-146.