کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 15
1. کشش همخوان در زبان فارسی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 19-40

فهیمه خداوردی؛ گلناز مدرسی قوامی


3. بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-159

مسعود متصدی زرندی؛ فرنوش جاراللهی؛ شهره جلایی؛ امیرهمایون جعفری؛ زهرا شیرژیان؛ نینا حسینی کیونانی؛ سیده مهناز احمدی؛ امیرسالار جعفرپیشه


4. بررسی شناختیِ طرح‌واره‌های تصوری در کتاب‌های فارسیِ دورۀ ابتدایی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-87

زهرا باباسالاری؛ بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ حسین قاسم‌پورمقدم


5. بررسی پدیدۀ رمزگردانی با نگاهی به گفتار دوزبانه‌های ارمنی- فارسی تهرانی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-120

مریم‌سادات غیاثیان؛ حکیمه رضایی


6. بررسی دامنۀ نفوذ، گسترش و دگرگونیِ معناییِ واژه‌های فارسیِ شطرنج در زبان انگلیسی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 17-30

فردوس آقاگل‌زاده؛ حسین داوری


7. کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-74

علی رضاقلی فامیان


8. نظام آوایی زبان فارسی در آینة آمار

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-90

محرم اسلامی؛ افشین رحیمی؛ سودابه اسلامی


9. دیرشِ واکه، دیرشِ بست و واک‌داریِ بست در انفجاری‌های پایان کلمه در زبان فارسی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 43-60

مرضیه‌سادات رضوی نجف‌آبادی؛ ماندانا نوربخش


10. جایگاه و کاربرد زبان فارسی و گویش تنکابنی در شهر تنکابن

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-55

بهمن زندی؛ بلقیس روشن؛ سارا نصیری الموتی


11. طراحی هستان‌شناسیِ اصطلاحاتِ ساخت‌واژه در زبان فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 25-39

علی رضاقلی فامیان؛ فاطمه معصومی


12. تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-146

اعظم استاجی


13. تحلیلی بر فرایند مضاعف‌سازیِ کامل در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ دوگان‌سازیِ ساختواژی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 113-138

علیرضا خان‌جان؛ بتول علی‌نژاد


14. از واژه‌گزینی تا ترادف

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-16

والی رضایی


15. بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-13

فردوس آقاگل‌زاده؛ سیدحسین رضویان