کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 7
1. بازنمایی شناختیِ مقولۀ گل در زبان فارسی برپایۀ نظریۀ پیش‌نمونه

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-115

محمدحسن ترابی؛ شهلا رقیب دوست


3. خوانش معنایی پاره‌ای از نشانه‌های غیرکلامی در ارتباطِ رو ‌در ‌روی دانشجویان کرمانی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-82

مهدیه اسحاقی؛ عباسعلی آهنگر؛ نادر جهانگیری


4. مکث در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 139-168

فرنوش طاهرلو


5. بررسی متغیرهای اجتماعی- زبانیِ فارسی در گویشِ نهبندانی: همخوان‌ها

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-114

عباسعلی آهنگر؛ محبوبه شاهسوار


6. تأثیر جنسیت بر شیوة بیان تقاضا در زبان فارسی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1388، صفحه 125-136

هما یعقوبی