کلیدواژه‌ها = همگونی
تعداد مقالات: 4
1. برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 94-107

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ علی رضایی


2. برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-38

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ منصور شعبانی


3. برخی از فرایندهای واجی در ترکی بیجار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 89-103

عالیه کرد زعفرانلوکامبوزیا؛ سید حسین رضویان


4. تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 47-57

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سحر بهرامی خورشید