کلیدواژه‌ها = واکه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های واکه‌های زبان فارسی در حالت‌های واضح و وُکودشده و مقایسۀ مقدماتی آن با واکه‌های زبان انگلیسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-159

مسعود متصدی زرندی؛ فرنوش جاراللهی؛ شهره جلایی؛ امیرهمایون جعفری؛ زهرا شیرژیان؛ نینا حسینی کیونانی؛ سیده مهناز احمدی؛ امیرسالار جعفرپیشه


2. اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-102

سحر بهرامی خورشید؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


3. بسامد پایۀ صوت در دوزبانه‌های مازندرانی- فارسی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-95

آتوسا رستم‌بیک تفرشی؛ احمد رمضانی