نویسنده = فردوس آقاگل‌زاده
تعداد مقالات: 3
1. برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1387، صفحه 94-107

عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا؛ فردوس آقاگل‌زاده؛ علی رضایی


2. بررسی ساخت اطلاعی جمله در داستان بوف‌کور

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-13

فردوس آقاگل‌زاده؛ سیدحسین رضویان


3. رویکردهای غالب در تحلیل‌ گفتمان انتقادی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 39-54

فردوس آقاگل‌زاده؛ مریم‌سادات غیاثیان