نویسنده = ایران کلباسی
تعداد مقالات: 4
1. ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده‌شناسی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1386، صفحه 103-127

ایران کلباسی؛ رویا قنادی


2. جانداری و بی‌جانی در گویش‌های ایرانی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 157-162

ایران کلباسی


3. ویژگی‌های شاخص گویش سمنانی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 137-141

ایران کلباسی


4. وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 59-74

ایران کلباسی