نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
تعداد مقالات: 3
1. اتصال پی‌بست‌های ضمیری به اسامیِ مختوم به واکه در زبان فارسی: چگونگی اتصال و بازنگری نظام پی‌بست‌های ضمیری

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-102

سحر بهرامی خورشید؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


2. توصیف دستگاه واجی گویش دلواری

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 77-93

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ شیرین ممسنی


3. تغییر واکه آغازین در واژه های دو هجایی یابیشتر لهجه همدانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 47-57

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ سحر بهرامی خورشید