نویسنده = فهیمه ساغریچی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت هجا در گویش بلوچی سرحدی گرنچین

دوره 11، شماره 22، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-76

عباسعلی آهنگر؛ کارینا جهانی؛ گلناز مدرسی قوامی؛ فهیمه ساغریچی