نویسنده = شهلا شریفی
تعداد مقالات: 5
5. رابطة زبان و ژنتیک و یافته‌های جدید علمی در مورد ژن زبان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 99-108

شهلا شریفی