نویسنده = ارسلان گلفام
تعداد مقالات: 7
2. بررسی مقولة کمی نما در زبان فارسی امروز

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 61-86

ارسلان گلفام؛ ایفا شفایی


3. بررسیِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسیِ شناختی و مقایسۀ آن با رویکردِ سنتی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 69-80

ارسلان گلفام؛ مصطفی عاصی؛ فردوس آقاگل زاده؛ فاطمه یوسفی راد


5. کاوش در واژه‌های روان‌شناختی (هیجان، شناخت، آسیب‌شناسی، درمان و شخصیت،) در لغت‌نامه (فرهنگ)های زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 89-102

حسین کاویانی؛ اشرف‌سادات موسوی؛ ارسلان گلفام


6. نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 57-76

ارسلان گلفام؛ رویا صدیق‌ضیابری؛ آزیتا جعفری


7. بررسی حروف اضافة مکانی در چارچوبِ شناختی: مطالعة موردی حرف اضافة «در/ توی»

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1385، صفحه 33-46

ارسلان گلفام؛ فاطمه یوسفی‌راد